Difference Between

Các so sánh sự khác nhau của các khái niệm chính trong Shipping, Freight, Logistics

"Difference Between" Bài Viết Trang 1 Của 1  

Sự khác nhau giữa NVOCC và Freight Forwarder

Rất nhiều người chưa hiểu rõ hai khái niệm này và thường dẫn đến việc nhầm lẫn, gây khó khăn hoặc phức tạp cho công tác...

Sự khác biệt giữa Container Owner và Shipping Line

Một Container Owner đơn giản là công ty SỞ HỮU container, dùng để cung cấp cho nhiều đối tượng khách hàng của mình. Một Container Owner...

Trang 1 Của 1